Mobifone Hải Phòng

  • Địa chỉ: Kiều Sơn, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
  • Điện thoại: 0369.245.589
  • Email: luxurysale@gmail.com

https://www.google.com/maps/place/Ng%C3%B5+45+Ki%E1%BB%81u+S%C6%A1n,+%C4%90%E1%BA%B1ng+L%C3%A2m,+H%E1%BA%A3i+An,+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng/@20.8402083,106.7073076,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a7aa48f5bf965:0xc007cca656eda14a!8m2!3d20.8402083!4d106.7073076!16s%2Fg%2F11j00n_4t3